Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, czytelniczych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych;
 2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr Kultury;
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 5. Tworzenie warunków dla działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu amatorskiego;
 6. Tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rozwoju w zakresie Kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 7. Promocja kultury Gminy Miejskiej Zawidów i lokalnych twórców Kultury

Wymienione powyżej zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 3. Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
 4. Edukację kulturalną;
 5. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w obszarze kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji;
 6. Organizowanie imprez zleconych przez osoby prawne i fizyczne;
 7. Działalność wydawniczą;
 8. Działalność instruktażowo-metodyczną;
 9. Upowszechnianie wytworów kultury artystycznej;
 10. Utrwalanie historycznych wartości kulturalnych i artystycznych.

 



Licznik odwiedzin: 711709